ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்

ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9495

கரோடிட் தமனி நோய்

கரோடிட் தமனி நோய் உங்கள் கழுத்தில் உள்ள முக்கிய தமனிகள் சுருங்கும்போது அல்லது தடுக்கப்படும்போது ஏற்படுகிறது. கரோடிட் தமனிகள் என்று அழைக்கப்படும் இந்த தமனிகள் உங்கள் மூளைக்கு இரத்தத்தை வழங்குகின்றன. உங்கள் கரோடிட் தமனிகள் உங்கள் மார்பில் உள்ள பெருநாடியிலிருந்து உங்கள் மண்டைக்குள் இருக்கும் மூளை வரை நீண்டுள்ளது.

கரோனரி தமனி நோய்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

ஆஞ்சியாலஜி: திறந்த அணுகல், இருதய மருந்தியல்: திறந்த அணுகல், வாஸ்குலர் மருத்துவம் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை இதழ், வாஸ்குலிடிஸ் இதழ், உயர் இரத்த அழுத்த இதழ்: திறந்த அணுகல், கரோடிட் தமனி நோய், சுழற்சி: இதயத் தரம் மற்றும் விளைவுகள், கரோடிட் தமனி நோய் இதய இதழ்கள், ஐரோப்பிய கார்டியோ ஜர்னல்கள் ரோபிசியாலஜி.

Top