வைராலஜி & மைகாலஜி

வைராலஜி & மைகாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0517

வைராலஜி நுட்பங்கள்

வைரஸ்கள் மற்றும் அவை ஏற்படுத்தும் நோய்கள் பற்றிய ஆய்வு. ஆய்வகத்தில், செல்லுலார் வழிமுறைகளை நன்கு புரிந்துகொள்ள வைரஸ்கள் பயனுள்ள கருவிகளாகச் செயல்பட்டன. வைரஸ்களைக் கண்டறிதல் மற்றும் ஆய்வு செய்வதில் பயன்படுத்தப்படும் ஆய்வக நுட்பங்கள்." உயிரியல் மாதிரிகளில் வைரஸ்கள் மற்றும் வைரஸ் கூறுகளைக் கண்டறிவதற்கான மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஆய்வக முறைகளை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம் - வைரஸ் தொற்றை அளவிடும், வைரஸ் செரோலஜியை ஆய்வு செய்பவை. மற்றும் மூலக்கூறு முறைகளை நம்பியவை .இந்த வகைகளில் எதிலும் துல்லியமாக பொருந்தாத ஒரு முறை, வைரஸ் துகள்களை நேரடியாகக் காட்சிப்படுத்த இமேஜிங் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவது ஆகும் நோயறிதல், திசு வளர்ப்பு முறைகள், சைட்டோபதி விளைவுகள்.

வைராலஜி நுட்பங்கள் தொடர்பான இதழ்கள்

வைராலஜி & மைக்காலஜி, வளர்ந்து வரும் தொற்று நோய்களுக்கான ஜர்னல், எய்ட்ஸ் & மருத்துவ ஆராய்ச்சி இதழ், ஒவ்வாமை மற்றும் சிகிச்சை இதழ், ஆன்டிவைரல் & ஆன்டிரெட்ரோவைரல்கள், மருத்துவ தொற்று நோய்கள் மற்றும் பயிற்சி, புதுமைகள்: தொழில்நுட்பம் மற்றும் இருதய அறுவை சிகிச்சை நுட்பங்கள் லேபரோஎண்டோஸ்கோபிக் மற்றும் மேம்பட்ட அறுவை சிகிச்சை நுட்பங்கள் - பகுதி A, முதுகுத்தண்டு கோளாறுகள் மற்றும் நுட்பங்களின் இதழ், எலும்பியல் மருத்துவத்தில் இயக்க நுட்பங்கள், ஓட்டோலரிஞ்ஜாலஜியில் அறுவை சிகிச்சை நுட்பங்கள் - தலை மற்றும் கழுத்து அறுவை சிகிச்சை, ஓடோலரிஞ்ஜாலஜியில் அறுவை சிகிச்சை நுட்பங்கள் டையோவாஸ்குலர் அறுவை சிகிச்சை.

Top