ஜர்னல் ஆஃப் பெரியோபரேடிவ் & கிரிட்டிகல் இன்டென்சிவ் கேர் நர்சிங்

ஜர்னல் ஆஃப் பெரியோபரேடிவ் & கிரிட்டிகல் இன்டென்சிவ் கேர் நர்சிங்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9870

பராமரிப்பு தரநிலைகள்

ஒரு தரமான கவனிப்பு என்பது ஒரு சிகிச்சை அல்லது உளவியல் சிகிச்சை அளவுரு மற்றும் பொதுவான அல்லது திட்டவட்டமானதாக இருக்கலாம். அறியப்பட்ட நோய்க்கு சிகிச்சையளிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவ அல்லது உளவியல் நிபுணர்களுக்கு இடையேயான அறிவியல் உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் தொடர்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பொருத்தமான செயலை இது குறிப்பிடுகிறது. தரநிலையின் தேவைகள் சூழ்நிலைகளை விடாமுயற்சியுடன் சார்ந்துள்ளது. கவனிப்பின் தரநிலை ஒரு இடைவெளியாக இருந்ததா என்பது புள்ளிவிவரத்தின் சோதனையாளரால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, மேலும் இது பொதுவாக நியாயமான நபரின் அடிப்படையில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. கவனிப்பின் தரநிலைகள் வான் v. மென்லோவில் நன்கு விவரிக்கப்பட்டது, ஒரு நடைமுறை மனிதன் அத்தகைய நிலைமைகளின் கீழ் பயிற்சி பெற்றிருப்பான் போன்ற நியாயமான கவனிப்புடன் தனிநபர் தொடர்கிறார். திட்டவட்டமான தொழில்கள் மற்றும் தொழில்களில். ஒரு தயாரிப்பின் நடைமுறையில் நியாயமான தயாரிப்பாளரால் அல்லது அந்த முயற்சியின் பாதையில் நியாயமான விவேகமுள்ள நிபுணரால் பயிற்சியளிக்கப்படும் தரநிலையால் கவனிப்பின் தரம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. அத்தகைய சோதனையானது போலம் சோதனை என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் மருத்துவ தவறான நடத்தைக்கு ஒரு நிபுணர் சட்டப்பூர்வமாக பொறுப்பா என்பதை முடிவு செய்ய இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. கவனிப்பின் தரமானது குறிப்பிடத்தக்கது, ஏனெனில் இது ஒரு பயனுள்ள நடவடிக்கை மூலத்தைக் கூறுவதற்குத் தேவையான கவனக்குறைவின் அளவை தீர்மானிக்கிறது. வணிக உலகில், கவனிப்பின் தரத்தை உரிய விடாமுயற்சி அல்லது சேனல் சரிபார்ப்பு என வரையறுக்கலாம். கவனிப்பின் தரமானது குறிப்பிடத்தக்கது, ஏனெனில் இது ஒரு பயனுள்ள நடவடிக்கை மூலத்தைக் கூறுவதற்குத் தேவையான கவனக்குறைவின் அளவை தீர்மானிக்கிறது. வணிக உலகில், கவனிப்பின் தரத்தை உரிய விடாமுயற்சி அல்லது சேனல் சரிபார்ப்பு என வரையறுக்கலாம். கவனிப்பின் தரமானது குறிப்பிடத்தக்கது, ஏனெனில் இது ஒரு பயனுள்ள நடவடிக்கை மூலத்தைக் கூறுவதற்குத் தேவையான கவனக்குறைவின் அளவை தீர்மானிக்கிறது. வணிக உலகில், கவனிப்பின் தரத்தை உரிய விடாமுயற்சி அல்லது சேனல் சரிபார்ப்பு என வரையறுக்கலாம்.

Top