ஜர்னல் ஆஃப் பெரியோபரேடிவ் & கிரிட்டிகல் இன்டென்சிவ் கேர் நர்சிங்

ஜர்னல் ஆஃப் பெரியோபரேடிவ் & கிரிட்டிகல் இன்டென்சிவ் கேர் நர்சிங்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9870

நர்சிங் செயல்முறை

நர்சிங் செயல்முறை மேம்படுத்தப்பட்ட முறையான நுட்பமாகும். 1958 ஆம் ஆண்டில் ஐடா ஜீன் ஆர்லாண்டோவால் நர்சிங் பயிற்சி நான்கு கட்ட நர்சிங் செயல்முறையாக நியமிக்கப்பட்டது. நர்சிங் செயல்முறை நர்சிங் கோட்பாடுகள் அல்லது சுகாதார தகவல்களுடன் கலக்கப்படக்கூடாது. பகுப்பாய்வு நிலை பின்னர் சேர்க்கப்பட்டது. நர்சிங் நடைமுறையானது, தனிப்பட்ட தெளிவுபடுத்தல் மற்றும் ஆய்வுச் சான்றுகளின் மத்தியில் எபிஸ்டெமோலஜியின் ஸ்திரத்தன்மையை ஆய்வு செய்ய மருத்துவத் தீர்ப்பைப் பயன்படுத்துகிறது, இதில் வாடிக்கையாளர்களின் பிரச்சனை மற்றும் செயல்களின் முன்னேற்றத்தை வகைப்படுத்துவதற்கு தீவிர சிந்தனை ஒரு பங்கைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். நர்சிங் அறிவின் வெவ்வேறு கட்டமைப்புகளை வழங்குகிறது. 1970 களில் இருந்து செவிலியர் தகவல் பன்முகத்தன்மையை உள்ளடக்கியது.

Top