மானுடவியல்

மானுடவியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-0915

தத்துவ மானுடவியல்

இந்த அர்த்தத்தில் தத்துவ மானுடவியல் என்பது மனிதனின் தத்துவத்தை உள்ளடக்கியது; அதாவது மனிதனைப் பற்றிய கேள்விகளின் மீதான விமர்சனப் பிரதிபலிப்பு. மானுடவியலின் தத்துவம்; அதாவது மானுடவியல் மற்றும் மானுடவியல் ஆராய்ச்சியில் உள்ள முறைகள் மற்றும் கோட்பாடுகள் மீதான விமர்சன பிரதிபலிப்பு. மானுடவியல் தத்துவம்; அதாவது மானுடவியல் அணுகுமுறைகளின் தாக்கம் மற்றும் மனித விவகாரங்கள் பற்றிய தத்துவக் கருத்தாக்கங்களில் அவற்றின் கண்டுபிடிப்புகள் மீதான விமர்சன பிரதிபலிப்பு.

தத்துவ மானுடவியலுக்கான தொடர்புடைய இதழ்கள்

தொல்லியல் இதழ்கள், கலாச்சார மானுடவியல் இதழ்கள், தடயவியல் இதழ்கள், அரசியல் அறிவியல் இதழ்கள், சமூகவியல் இதழ்கள்

Top