மானுடவியல்

மானுடவியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-0915

மானுடவியல்

மானுடவியல் என்பது மனிதகுலத்தின் தோற்றம், உடல் மற்றும் கலாச்சார வளர்ச்சி, உயிரியல் பண்புகள், சமூக பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் நம்பிக்கைகள் ஆகியவற்றைக் கையாளும் ஒரு சமூக அறிவியல் ஆகும். இது மனிதநேயம், இயற்கை அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் ஆகியவற்றில் தோற்றம் கொண்டது. மானுடவியலாளர்கள் வளர்ச்சி முன்னுதாரணத்தில் ஈடுபட வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்ந்து, வளர்ச்சி முயற்சிகள் பொருளாதார உதவி அல்லது பொருளாதார விரிவாக்கத்தில் கவனம் செலுத்துகின்றன.

மானுடவியல் தொல்லியல் இதழ்களுக்கான தொடர்புடைய இதழ்கள், கலாச்சார மானுடவியல் இதழ்கள், தடயவியல் இதழ்கள், அரசியல் அறிவியல் இதழ்கள், சமூகவியல் இதழ்கள்

Top