மானுடவியல்

மானுடவியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-0915

இனவியல்

எத்னோபயாலஜி என்பது மக்கள், பயோட்டா மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு இடையிலான மாறும் உறவுகளின் அறிவியல் ஆய்வு ஆகும். பலதரப்பட்ட துறையாக, தொல்லியல், புவியியல், முறைமை, மக்கள்தொகை உயிரியல், சூழலியல், கணித உயிரியல், கலாச்சார மானுடவியல், இனவியல், மருந்தியல், ஊட்டச்சத்து, பாதுகாப்பு மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி ஆகியவற்றை இனவியல் ஒருங்கிணைக்கிறது.

எத்னோபயாலஜிக்கான தொடர்புடைய இதழ்கள்

தொல்பொருள் மற்றும் மானுடவியல் அறிவியல், மானுடவியலின் விமர்சனம், அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் பிசிகல் ஆந்த்ரோபாலஜி, PLOS ONE: தி நியண்டர்டால் உணவு, கருதுகோள் ஜர்னல் » நியாண்டர்தால்-மனித கலப்பினங்கள்

Top