புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி இதழ்

புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2576-1447

மைட்டோடிக் தடுப்பான்கள்

மைட்டோடிக் இன்ஹிபிட்டர் என்பது மைட்டோசிஸ் அல்லது செல் பிரிவைத் தடுக்கும் ஒரு மருந்து. இந்த மருந்துகள் நுண்குழாய்களை சீர்குலைக்கின்றன, அவை செல் பிரிக்கும்போது அதை இழுக்கும் கட்டமைப்புகள். மைட்டோடிக் தடுப்பான்கள் பெரும்பாலும் தாவர ஆல்கலாய்டுகள் மற்றும் இயற்கை பொருட்களிலிருந்து பெறப்பட்ட பிற கலவைகள் ஆகும். செல் சுழற்சியின் எம் கட்டத்தில் மைட்டோசிஸை நிறுத்துவதன் மூலம் அவை செயல்படுகின்றன, ஆனால் செல் இனப்பெருக்கத்திற்குத் தேவையான புரதங்களை உருவாக்குவதிலிருந்து நொதிகளை வைத்து அனைத்து கட்டங்களிலும் செல்களை சேதப்படுத்தும். மார்பகம், நுரையீரல், மைலோமாக்கள், லிம்போமாக்கள் மற்றும் லுகேமியாக்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான புற்றுநோய்களுக்கு சிகிச்சையளிக்க அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

மைட்டோடிக் இன்ஹிபிட்டர்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

புற்றுநோய் மருத்துவம் & புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள், வேதியியல் இதழ்கள், மருத்துவ அறிவியல் இதழ்கள், மெட்டீரியல் சயின்ஸ் இதழ்கள், மருத்துவ இதழ்கள், புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்து கண்டுபிடிப்பு, புற்றுநோய் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, மெலனோமா ஆராய்ச்சி, லுகேமியா ஆராய்ச்சி, குடும்ப புற்றுநோய், கட்டி உயிரியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் , புற்றுநோய் ஆய்வு, புற்றுநோய் மருத்துவம்.

Top