புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி இதழ்

புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2576-1447

ஆன்டிமெடபோலிட்ஸ்

ஆன்டிமெடாபொலிட்டுகள் என்பது டிஎன்ஏ தொகுப்புக்கு அவசியமான ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நொதிகள் அல்லது அவற்றின் எதிர்வினைகளில் குறுக்கிடும் மருந்துகள். சாதாரண வளர்சிதை மாற்றத்தில் பயன்படுத்தப்படும் உண்மையான வளர்சிதை மாற்றங்களுக்கு மாற்றாக செயல்படுவதன் மூலம் அவை டிஎன்ஏ தொகுப்பை பாதிக்கின்றன (உதாரணமாக, ஆன்டிஃபோலேட்டுகள் ஃபோலிக் அமிலத்தின் பயன்பாட்டில் தலையிடுகின்றன). சிகிச்சை நோக்கங்களுக்காக பல ஆன்டிமெடபோலிட்டுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, சல்பானிலமைடுகள், பாக்டீரியாவை சீர்குலைக்கும், ஆனால் மனிதனின் வளர்சிதை மாற்றத்தை சீர்குலைக்கும் ஆன்டிமெடாபொலிட்டுகள் மற்றும் மனிதர்களில் பாக்டீரியா தொற்றுகளை ஒழிக்கப் பயன்படுகிறது. மற்ற எடுத்துக்காட்டுகளில் பியூரின்களின் எதிரிகள் (அசாதியோபிரைன், மெர்காப்டோபூரின் மற்றும் தியோகுவானைன்) மற்றும் பைரிமிடின் (ஃப்ளோரூராசில் மற்றும் ஃப்ளோக்சுரிடின்) எதிரிகள் ஆகியவை அடங்கும். வைரஸ் எதிர்ப்பு பண்புகளையும் கொண்ட சைடராபைன், டைஹைட்ரோஃபோலேட் ரிடக்டேஸில் குறுக்கிடுகிறது, டெட்ராஹைட்ரோஃபோலேட்டின் தொகுப்புக்கும், பின்னர் டிஎன்ஏ உருவாவதற்குத் தேவையான ஃபோலிக் அமிலத்தின் தொகுப்புக்கும் இது அவசியம். கடுமையான லுகேமியா, மார்பக புற்றுநோய், நுரையீரல் புற்றுநோய் மற்றும் ஆஸ்டியோஜெனிக் சர்கோமா (ஆஸ்டியோசர்கோமா) சிகிச்சையில் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் மெத்தோட்ரெக்ஸேட், முடக்கு வாதம் சிகிச்சைக்கு குறைந்த அளவுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Antimetabolites தொடர்பான இதழ்கள்

புற்றுநோய் மருத்துவம் & புற்றுநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள், லுகேமியாவின் இதழ், கீமோதெரபி, கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய், புற்றுநோய் கண்டறிதல் இதழ், புற்றுநோயியல், புற்றுநோய்க்கான முக்கிய விமர்சனங்கள், புற்றுநோய் கடிதங்கள், புற்றுநோய் நுண்ணிய சூழல், பரிசோதனை மற்றும் மருத்துவ புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி இதழ், மூலக்கூறு புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி , மார்பக புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை.

Top