எலும்பு ஆராய்ச்சி இதழ்

எலும்பு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-4916

மூட்டுகள் மற்றும் எலும்புகள்

மூட்டுகள், அவை எவ்வளவு இயக்கத்தை அனுமதிக்கின்றன என்பதைப் பொறுத்து செயல்படும் வகையில் வகைப்படுத்தலாம்- சினார்த்ரோசிஸ், ஆம்பியர்த்ரோசிஸ், டயர்த்ரோசிஸ். நார்ச்சத்து மூட்டுகள், குருத்தெலும்பு மூட்டுகள், சினோவியல் மூட்டு போன்ற மூட்டுகளில் எந்த வகையான பொருள் உள்ளது என்பதன் அடிப்படையில் மூட்டுகள் கட்டமைப்பு ரீதியாக வகைப்படுத்தப்படலாம். சறுக்கு, கீல், சேணம் மற்றும் பந்து மற்றும் சாக்கெட் மூட்டுகள் உட்பட உடலில் பல வகையான சினோவியல் மூட்டுகள் உள்ளன.

மனித உடலில் 5 வகையான எலும்புகள் உள்ளன. இவை நீண்ட எலும்புகள், குட்டையான எலும்புகள், தட்டையான எலும்புகள், ஒழுங்கற்ற எலும்புகள் மற்றும் செம்மை எலும்புகள்.

எலும்பு புற்றுநோயியல் தொடர்பான இதழ்கள்

எலும்பியல் இதழ்கள், வாத நோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, எலும்பியல் மற்றும் தசை அமைப்பு: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, கீல்வாதத்தின் ஜர்னல், மூட்டுவலி இதழ், வயதான அறிவியல் இதழ்,

Top