எலும்பு ஆராய்ச்சி இதழ்

எலும்பு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-4916

எலும்பு மஜ்ஜை நோய் / கோளாறுகள்

எலும்பு மஜ்ஜை இரத்த அணுக்களை உற்பத்தி செய்வதை நிறுத்தும் போது அல்லது இரத்த அணுக்களின் உற்பத்தியை மாற்றும் போது எலும்பு மஜ்ஜை நோய் / கோளாறுகள் எழுகின்றன. இந்த நிலைமைகள் உயிருக்கு ஆபத்தானவை. அவற்றில் ஃபேன்கோனி அனீமியா, மைலோடிஸ்பிளாஸ்டிக் சிண்ட்ரோம், அப்லாஸ்டிக் அனீமியா, ஹாட்ஜ்கின்ஸ் லிம்போமா மற்றும் ஹாட்ஜ்கின்ஸ் அல்லாத லிம்போமா, லுகேமியா, மைலோமா போன்றவை அடங்கும்.

எலும்பு மஜ்ஜை நோய்/கோளாறுகள் தொடர்பான இதழ்கள்

எலும்பு மஜ்ஜை ஆராய்ச்சி இதழ், ஹீமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்களின் இதழ், இருதய நோய்கள் மற்றும் நோயறிதல் இதழ், மீளுருவாக்கம் மருத்துவ இதழ், இரத்தக் கோளாறுகள் மற்றும் இரத்தமாற்றம், இரத்த அணுக்கள், மூலக்கூறுகள் மற்றும் நோய்கள், தற்போதைய இரத்தக் கசிவு, இரத்தக் கசிவு மற்றும் த்ரோம்போலிசிஸ், த்ரோம்போசிஸ் மற்றும் ஹீமோஸ்டாஸிஸ், கிளினிக்கல் ஹெமோரியாலஜி மற்றும் மைக்ரோசர்குலேஷன், பிஎம்சி இரத்தக் கோளாறுகள்

Top