எலும்பு ஆராய்ச்சி இதழ்

எலும்பு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-4916

எலும்பு முறிவு

எலும்பு முறிவு என்பது உடைந்த எலும்பின் மருத்துவச் சொல்லாகும். எலும்பின் மீது செலுத்தப்படும் உடல் விசை எலும்பை விட வலுவாக இருக்கும்போது அவை நிகழ்கின்றன. பல வகையான எலும்பு முறிவுகள் உள்ளன, ஆனால் முக்கிய பிரிவுகள் இடம்பெயர்ந்தவை, இடமாற்றம் செய்யப்படாதவை, திறந்தவை மற்றும் மூடியவை. இடம்பெயர்ந்த மற்றும் இடமாற்றம் செய்யப்படாத எலும்பு முறிவுகள் எலும்பு உடைவதைக் குறிக்கிறது.

எலும்பு முறிவு தொடர்பான இதழ்கள்

எலும்பியல் இதழ்கள், கால் மற்றும் கணுக்கால், எலும்பியல் மற்றும் தசை அமைப்பு பற்றிய மருத்துவ ஆராய்ச்சி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, கீல்வாதத்தின் இதழ், மூட்டுவலி இதழ், வயதான அறிவியல் இதழ், முதுகெலும்பு இதழ், அதிர்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை இதழ், ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் மற்றும் உடல் செயல்பாடு பற்றிய இதழ்

Top