இம்யூனோஜெனெடிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்

இம்யூனோஜெனெடிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

மனித லிகோசைட் ஆன்டிஜென்கள்

நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் செல்கள் அவற்றின் மேற்பரப்பில் புரதங்களைக் கொண்டுள்ளன, அவை மனித லிகோசைட் ஆன்டிஜென்கள் (HLA) எனப்படும் மரபணுக்களின் இருப்பிடத்தால் குறியிடப்படுகின்றன. மனித லிகோசைட் ஆன்டிஜென்கள் பெரும்பாலான முதுகெலும்புகளில் உள்ளன.

மனித லிகோசைட் ஆன்டிஜென்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள் 

பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல்: திறந்த அணுகல், மனித பாப்பிலோமா வைரஸின் இதழ், ஸ்டெம் செல் ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை இதழ், ஒவ்வாமை மற்றும் சிகிச்சை இதழ், இரத்த இதழ், மனித லிகோசைட் ஆன்டிஜென்களின் சங்கம், லுகோசைட் உயிரியலின் ஜர்னல், லிகோசைட் உயிரியலின் துணை இதழ்.

Top