முடி சிகிச்சை & மாற்று அறுவை சிகிச்சை

முடி சிகிச்சை & மாற்று அறுவை சிகிச்சை
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0951

முன் ஃபைப்ரோசிங் அலோபீசியா

ஃப்ரண்டல் ஃபைப்ரோசிங் அலோபீசியா (எஃப்எஃப்ஏ) என்பது ஒரு முதன்மை லிம்போசைடிக் சிகாட்ரிஷியல் அலோபீசியா ஆகும், இது ஒரு தனித்துவமான மருத்துவ வடிவ முடி உதிர்தல் ஆகும், இது ஃப்ரண்டோடெம்போரல் ஹேர்லைனின் முற்போக்கான மந்தநிலையால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. அலோபீசியாவின் இந்த குறிப்பிட்ட வடிவம் தற்போது லிச்சென் பிளானோபிலாரிஸின் மாறுபாடாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் இது பெரும்பாலும் நோயாளிகளில் தோல் மற்றும்/அல்லது சளி சவ்வு லிச்சென் பிளானஸின் இருப்புடன் உள்ளது.

Top