முடி சிகிச்சை & மாற்று அறுவை சிகிச்சை

முடி சிகிச்சை & மாற்று அறுவை சிகிச்சை
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0951

பிறவி ஹைப்போட்ரிகோசிஸ்

பிறவி ஹைப்போட்ரிகோசிஸ் என்பது முடி வளர்ச்சி இல்லாத நிலை. முன்பு முடி வளர்ச்சி இருந்த இடத்தில் முடி உதிர்தலை விவரிக்கும் அலோபீசியா போலல்லாமல், ஹைப்போட்ரிகோசிஸ் என்பது முதலில் முடி வளர்ச்சியே இல்லாத நிலையை விவரிக்கிறது. ஹைப்போட்ரிகோசிஸ் என்பது பிறப்பிலிருந்தே தனிநபர்களை பாதிக்கும் மற்றும் பொதுவாக அவர்களின் வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கும் நிலைமைகள்.

Top