உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்

உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2379-1764

உயிரியல் ஆய்வக நுட்பங்கள்

உயிரியல், உயிர்வேதியியல், வேதியியல், மூலக்கூறு உயிரியல் போன்றவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் நுட்பங்கள் உயிரியல் நுட்பங்கள் எனப்படும். காற்று இல்லாத நுட்பம், காற்று உணர்திறன், கேனுலா பரிமாற்றம், க்ளோவ்பாக்ஸ், ஸ்க்லெங்க் பிளாஸ்க், ஸ்க்லெங்க் லைன், ஏர்-ஃப்ரீ நுட்பங்கள், மையவிலக்கு, ஃப்ளோ சைட்டோமெட்ரி, பாலிமரேஸ் சங்கிலி எதிர்வினை, புரதம்-புரத தொடர்பு மதிப்பீடுகள் மற்றும் உயிர்வேதியியல் முறைகள் போன்ற சில நுட்பங்கள். .

உயிரியல் ஆய்வக நுட்பங்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

மருத்துவ மற்றும் ஆய்வக ஆராய்ச்சி, பயன்பாட்டு நிறமாலை, மருத்துவ வேதியியல் மற்றும் ஆய்வக மருத்துவம், ஆய்வக விசாரணை, ஆய்வக இரத்தவியல், மூலக்கூறு நோயறிதல், மருத்துவ மற்றும் ஆய்வக அறிவியலின் வருடாந்திரங்கள்.

Top