உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்

உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2379-1764

உயிர்வேதியியல் நுட்பங்கள்

உயிர்வேதியியல் நுட்பங்கள் புரோட்டீன் சுத்திகரிப்பு, பெர்ஃப்யூஷன், ஹோமோஜெனைசேஷன், டிஃபெரன்ஷியல் சென்ட்ரிஃபிகேஷன், எல்டிஹெச் சுத்திகரிப்பு, எல்டிஹெச் சுத்திகரிப்பு, எல்டிஹெச் என்சைம் மதிப்பீடுகள், புரோட்டீன் மதிப்பீடுகள், எல்டிஹெச் சிறப்பியல்பு, வெஸ்டர்ன் ப்ளாட்டிங், ஜெல் வடிகட்டுதல் குரோமடோகிராபி, பிசிஆர் கிரிஸ்டோகிராபி, ப்ரோடீன் கிரிஸ்டோகிராபி மற்றும் உருமாற்றம் திரையிடல் மற்றும் என்சைம் இயக்கவியல்.

உயிர்வேதியியல் நுட்பங்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

உயிர்வேதியியல் & பகுப்பாய்வு உயிர்வேதியியல், உயிர்வேதியியல் ஆண்டு ஆய்வு, பகுப்பாய்வு உயிர்வேதியியல், உயிர்வேதியியல் மற்றும் உயிரணு உயிரியல் சர்வதேச இதழ், ஸ்டீராய்டு உயிர்வேதியியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் இதழ், ஒப்பீட்டு உயிர்வேதியியல் மற்றும் உடலியல் - பகுதி D: ஜியோமிக்ஸ் மற்றும் புரோட்டீ.

Top