உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்

உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2379-1764

உயிரியல் ஆய்வு

தயாரிக்கப்பட்ட தயாரிப்பு அல்லது கச்சா தயாரிப்பில் மருந்தியல் செயலில் உள்ள பொருளின் செறிவைக் கண்டறிய பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உயிரியல் சோதனை செயல்முறை உயிரியல் மதிப்பீடு ஆகும். இது ஒரு பொருளின் உயிரியல் செயல்பாட்டை தீர்மானிக்கிறது. பொருளின் தரத்தை பராமரிக்க உயிரியல் மதிப்பீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. குவாண்டல், கிரேடட், எஃபெக்ட் என மூன்று வகையான உயிரியல் ஆய்வுகள் வரையறுக்கப்பட்ட காலத்தில் உருவாக்கப்படுகின்றன.

உயிரியல் மதிப்பீட்டின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

உயிரியல் அமைப்புகள், மதிப்பீடு மற்றும் மருந்து மேம்பாட்டு தொழில்நுட்பங்கள், நோய்த்தடுப்பு ஆய்வு மற்றும் நோயெதிர்ப்பு வேதியியல் இதழ், மருத்துவ தசைநார் ஆய்வு இதழ், பயோசேஸ் இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல், BioAssay.

Top