சமூகவியல் மற்றும் குற்றவியல்-திறந்த அணுகல்

சமூகவியல் மற்றும் குற்றவியல்-திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4435

சமூகவியல்

இது சமூக வாழ்க்கை, மாற்றம், ஒழுங்கமைத்தல் போன்றவற்றைப் பற்றிய அறிவை மேம்படுத்துவதற்கான நிறுவனங்கள், நிறுவனங்கள், வளர்ச்சிகள், தோற்றம் மற்றும் அனுபவ விசாரணைகள் பற்றிய ஆய்வு என வரையறுக்கப்படுகிறது.

சமூகவியல் தொடர்பான இதழ்கள்

சமூக விலகல், சமூக இயக்கங்கள், சமூகக் கொள்கை, சமூகவியல், பெண்கள் மற்றும் குற்றம், பெண்கள் துன்புறுத்தல், பகுப்பாய்வு சமூகவியல், பிரபலமான கலாச்சாரம், இரண்டாம் நிலை சமூகமயமாக்கல்.
 

Top