சமூகவியல் மற்றும் குற்றவியல்-திறந்த அணுகல்

சமூகவியல் மற்றும் குற்றவியல்-திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4435

குற்றவியல் நீதி

குற்றங்களைக் கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் வன்முறைச் சூழ்நிலைகளைக் குறைப்பது ஆகியவை குற்றவியல் நீதியின் கீழ் வருகிறது

குற்றவியல் நீதி தொடர்பான இதழ்கள்

குற்றவியல் மற்றும் குற்றவியல் நீதி, கிரிமினாலஜி, பிரிட்டிஷ் ஜர்னல் ஆஃப் கிரிமினாலஜி, சர்வதேச குற்றவியல் மற்றும் சமூகவியல் கோட்பாடு (IJCST), அதிரடி ஆராய்ச்சி, வயதான மற்றும் சமூகம், சமூகவியல் அமெரிக்க இதழ்.

Top