சமூகவியல் மற்றும் குற்றவியல்-திறந்த அணுகல்

சமூகவியல் மற்றும் குற்றவியல்-திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4435

சமூக கொள்கை

சமூகக் கொள்கை கொள்கை உருவாக்கம் என்றும் சமூக சேவைகள் பற்றிய ஆய்வு பற்றிய பரந்த பொது விவாதங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

சமூகக் கொள்கை
பகுப்பாய்வு சமூகவியல், பிரபலமான கலாச்சாரம், இரண்டாம் நிலை சமூகமயமாக்கல், சமூக அடிப்படையிலான திருத்தங்கள், மோதல் தீர்வு, மேக்ஸ் வெபர் ஆய்வுகள், சமூக விலகல், சமூக இயக்கங்கள் ஆகியவற்றின் தொடர்புடைய இதழ்கள்.
 

Top