சமூகவியல் மற்றும் குற்றவியல்-திறந்த அணுகல்

சமூகவியல் மற்றும் குற்றவியல்-திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4435

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

சமூகவியல் மற்றும் குற்றவியல் - திறந்த அணுகல் (SCOA) , ஒரு பரந்த அடிப்படையிலான இதழ் இரண்டு முக்கிய கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டது: வணிகம் மற்றும் நிதி விவகாரங்கள் தொடர்பான மிகவும் அற்புதமான ஆராய்ச்சிகளை வெளியிட. இரண்டாவதாக, ஆய்வு, கற்பித்தல் மற்றும் குறிப்பு நோக்கங்களுக்காக கட்டுரைகளை மதிப்பாய்வு செய்வதற்கும் வெளியிடுவதற்கும் விரைவான திருப்ப நேரத்தை வழங்குவதற்கும், அவற்றை இலவசமாகப் பரப்புவதற்கும்.

Top