வாத நோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

வாத நோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1149 (Printed)

வாத நோய் நிபுணர்களின் தொடர்பு

வாத நோய் என்பது மூட்டுகள், மென்மையான திசுக்கள் அல்லது இணைப்பு திசுக்களில் ஏற்படும் நோய்களை ஊகிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பரந்த-ஸ்பெக்ட்ரம் வார்த்தையாகும். இந்தச் சொல்லானது இந்த நோய்களுக்கான காரணங்கள், சிகிச்சைகள் மற்றும் காரணங்களைக் கையாள்கிறது, இது இப்போது மருத்துவ அறிவியல் ஆய்வின் ஒரு கிளையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது, பொதுவாக வாதவியல் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

முடக்கு வாதம், ஃபைப்ரோமியால்ஜியா, கீல்வாதம், தசைக்கூட்டு வலி மற்றும் பிற படிகக் கோளாறுகள் போன்ற தசைக்கூட்டு கோளாறுகள் குறித்து வாத நோய் நிபுணர்களால் வழங்கப்படும் தொழில்முறை தகவல்தொடர்பு வாத நோய் நிபுணர்கள் தொடர்பு ஆகும். அவர்கள் அறிகுறிகள், நோயறிதல், தசைக்கூட்டு கோளாறுகளின் சிகிச்சை விருப்பங்களை தொடர்பு கொள்கிறார்கள்.

வாதநோய் நிபுணர்கள் தொடர்பு தொடர்பான இதழ்கள்

வாத நோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, ஆக்டா ருமடாலஜிகா, கீல்வாதம், ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் மற்றும் உடல் செயல்பாடு, பெருந்தமனி தடிப்பு: திறந்த அணுகல், குழந்தை வாதவியல், திறந்த வாதவியல் இதழ், வாதவியல் இதழ், வாதவியல் இதழ், சர்வதேச வாதவியல் இதழ், ஜப்பானிய ஜூமட்டாலஜி.

Top