வாத நோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

வாத நோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1149 (Printed)

மூட்டுவலி நோய்

கீல்வாதம் என்பது மூட்டு அழற்சியைக் குறிக்கிறது. மூட்டு வலி, விறைப்பு மற்றும் வீக்கம் ஆகியவை கீல்வாதத்தின் பொதுவான அறிகுறிகளாகும். கீல்வாதம் மற்றும் முடக்கு வாதம் ஆகியவை மிகவும் பொதுவான வகைகள். சொரியாசிஸ், யூரிக் ஆசிட் படிகங்கள் மற்றும் நோய்த்தொற்றுகளும் கீல்வாதத்திற்கு வழிவகுக்கும். கீல்வாதம் என்பது குருத்தெலும்புகளை உள்ளடக்கியது, அதே சமயம் முடக்கு வாதம் மூட்டுகளின் புறணியை (சினோவியம்) உள்ளடக்கியது.

கீல்வாதம் என்பது மனித உடலின் எலும்புகள், குருத்தெலும்புகள் மற்றும் தசைக்கூட்டு பாகங்களை பாதிக்கும் ஒரு வகை எலும்பு நோயாகும். இது அடிப்படையில் மூட்டுகளில் ஏற்படும் நோயின் ஒரு வடிவமாகும். இதன் விளைவாக மூட்டு நாள்பட்ட வலி, வீக்கம் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் சிவத்தல், முதலியன. பலவிதமான வடிவங்கள் அல்லது கீல்வாத வகைகள் உள்ளன. மனித மூட்டுகளில் சீர்குலைவு விளைவிக்கும் கீல்வாதம் மிகவும் பொதுவானது. இயந்திர அழுத்தம், ஹார்மோன் மாற்றங்கள் மற்றும் சில நேரங்களில் தொற்று காரணமாக கீல்வாதம் ஏற்படுகிறது.

மூட்டுவலி நோய் தொடர்பான இதழ்கள்

வாத நோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, ஆக்டா ருமடாலஜிகா, கீல்வாதம், ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் மற்றும் உடல் செயல்பாடு, பெருந்தமனி தடிப்பு: திறந்த அணுகல், மூட்டுவலி மற்றும் வாத நோய், மூட்டுவலி ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை, மூட்டுவலி ஆராய்ச்சி, மூட்டுவலி பராமரிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி, திறந்த மூட்டுவலி இதழ், மருத்துவ மூட்டுவலி மருத்துவம்.

Top