என்சைம் பொறியியல்

என்சைம் பொறியியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-6674

புரோட்டீன் நியூக்ளியோடைடு

பல மரபணு கையாளுதல்கள் போதுமான அளவு புரத வெளிப்பாட்டைப் பெறுவதில் உள்ள சிரமத்தால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. உயிர் தகவலியல் மற்றும் சோதனை ஆய்வுகள் நியூக்ளியோடைடு வரிசை அம்சங்களை அடையாளம் கண்டுள்ளன, அவை வெளிப்பாட்டை அதிகரிக்கக்கூடும். இந்த அம்சங்களின் ஒப்பீட்டு செல்வாக்கை மதிப்பிடுவது கடினம்.
புரதங்கள், நியூக்ளியோடைடுகள் மற்றும் அடிப்படை பாஸ்போலிப்பிட்களின் கிளைசேஷன் கிளைக்சால் மற்றும் மெதைல்கிலியோக்சல்-உடலியல் சப்ட்ரேட்களான கிளையாக்சலேஸ் 1-ன் புரோட்டீம், ஜீனோம் மற்றும் லிப்பிடோமுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்.

புரோட்டீன் நியூக்ளியோடைட்டின் தொடர்புடைய ஜர்னல்கள்

புரோட்டியோமிக்ஸ் & பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ், ஜீன் டெக்னாலஜி ஜர்னல், ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனடிக் சிண்ட்ரோம்ஸ் & ஜீன் தெரபி, புரோட்டீன் சயின்ஸ், தற்போதைய புரோட்டீன் & பெப்டைட் சயின்ஸ், புரோட்டீன் & பெப்டைட் லெட்டர்ஸ், புரோட்டீன்கள் மற்றும் புரோட்டியோமிக்ஸ், புரோட்டீன் கெமிஸ்ட்ரி மற்றும் ஸ்ட்ரக்ச்சுரல் பயாலஜியில் முன்னேற்றங்கள்.

 

Top