என்சைம் பொறியியல்

என்சைம் பொறியியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-6674

கோவலன்ட் பிணைப்பு

என்சைம் மற்றும் சப்போர்ட் மேட்ரிக்ஸ் இடையே கோவலன்ட் பிணைப்புகளை உருவாக்குவதில் அசையாமை நுட்பங்கள் பற்றிய ஆய்வு. கொடுக்கப்பட்ட புரதத்தை அசைக்கக்கூடிய எதிர்வினை வகையைத் தேர்ந்தெடுக்க இரண்டு வகையான எழுத்துக்கள் உள்ளன.

1.பிணைப்பு எதிர்வினை நொதி செயல்பாடு இழப்பை ஏற்படுத்தாத நிபந்தனைகளின் கீழ் செய்யப்பட வேண்டும்.
2.நொதியின் செயலில் உள்ள தளம் பயன்படுத்தப்படும் வினைப்பொருட்களால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும். கோவலன்ட் பிணைப்பு முறையானது என்சைம்கள் மற்றும் நீரில் கரையாத கேரியர்களை கோவலன்ட் பிணைப்புகளால் பிணைப்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

கோவலன்ட் பைண்டிங்கின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

செல் உயிரியல், என்சைம் இன்ஜினியரிங், டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ் ஜர்னல், ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் முன்னேற்றங்கள், நானோ துகள்களில் முன்னேற்றங்கள் (ANP), மெட்டீரியல்ஸ் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் முன்னேற்றங்கள் (AMPC), உயிரியல் வேதியியலில் முன்னேற்றங்கள் (ABC), பரிசோதனை உணவு வேதியியல் இதழ்.

Top