உயிர் வேதியியல் & மருந்தியல்: திறந்த அணுகல்

உயிர் வேதியியல் & மருந்தியல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0501

கரிம உயிர்வேதியியல்

கரிம வேதியியல் என்பது அறியப்பட்ட மற்றும் புதிய மூலக்கூறுகளை உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் அடிப்படை எதிர்வினைகளைப் பற்றிய ஆய்வை உள்ளடக்கியது. எங்கள் வேதியியலாளர்கள் டிஎன்ஏ, புரதங்கள் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் வேதியியல், உயிரின் மூலக்கூறுகள், ஆனால் இதுவரை இல்லாத பொருட்கள் மற்றும் உலகத்தை புரட்சிகரமாக மாற்றுவதாக உறுதியளிக்கிறார்கள்.

ஆர்கானிக் உயிர் வேதியியலின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

இரசாயன ஆராய்ச்சி கணக்குகள், ஏசிஎஸ் கெமிக்கல் பயாலஜி, ஏசிஎஸ் காம்பினேடோரியல் சயின்ஸ், ஆக்டா சிமிகா ஸ்லோவெனிகா, அட்வான்ஸ்டு சின்தசிஸ் அண்ட் கேடலிசிஸ், ஆல்ட்ரிச்சிமிகா ஆக்டா, அமினோ அமிலங்கள், அனலெஸ் டி குமிகா, அனலிட்டிகா சிமிகா ஆக்டா, அனலிட்டிகல் கெமிஸ்ட்ரி, அனலிட்டிகல் வேதியியல், பகுப்பாய்வு இந்திய வேதியியல், ஆய்வு வேதியியல் அறிக்கைகள்: பிரிவு B (கரிம வேதியியல்)

Top