உயிர் வேதியியல் & மருந்தியல்: திறந்த அணுகல்

உயிர் வேதியியல் & மருந்தியல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0501

காற்றில்லா கிளைகோலிசிஸ்

காற்றில்லா கிளைகோலிசிஸ் என்பது குறைந்த அளவு ஆக்ஸிஜன் (O2) கிடைக்கும் போது குளுக்கோஸை பைருவேட்டாக மாற்றுவதாகும். காற்றில்லா கிளைகோலிசிஸ் என்பது, 10 வினாடிகள் முதல் 2 நிமிடங்கள் வரையிலான காலத்திற்கு ஆற்றலை வழங்கும் குறுகிய, தீவிர உடற்பயிற்சியின் போது ஆற்றல் உற்பத்திக்கான ஒரு சிறந்த வழிமுறையாகும்.

அனேரோபிக் கிளைகோலிசிஸ் தொடர்பான இதழ்கள்

கரிம மற்றும் கனிம வேதியியல் இதழ்கள், கனிம உயிர்வேதியியல் இதழ், கரிம வேதியியல் ரஷ்ய இதழ், கரிம மற்றும் மருத்துவ வேதியியல் கடிதங்கள், கரிம வேதியியலின் சீன இதழ்

Top