உயிர் வேதியியல் & மருந்தியல்: திறந்த அணுகல்

உயிர் வேதியியல் & மருந்தியல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0501

சிறப்பு வெளியீடு வழிகாட்டுதல்கள்

லாண்டம் பப்ளிஷிங் எஸ்.எல் உயிர் வேதியியல் மற்றும் மருந்தியல் எல்லைக்குள் வரும் சிறப்பு சிக்கல்களை உருவாக்குவதற்கான முன்மொழிவுகளை வரவேற்கிறது. உயிர்வேதியியல், மருந்து எதிர்ப்பு, மருந்தியக்கவியல் மற்றும் உயிர் வேதியியலின் அனைத்து கிளைகளுடன் தொடர்புடைய பிற ஆராய்ச்சிப் பகுதிகளிலும் சமீபத்திய முன்னேற்றங்களை ஆராய்வதை சிறப்புச் சிக்கல்கள் நோக்கமாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அனைத்து பொறியியல் துறைகளுக்கும் தொழில்நுட்ப பயன்பாடுகளின் நோக்கத்தை விரிவுபடுத்தக்கூடிய குறிப்பிட்ட ஆராய்ச்சிப் பகுதிகளைக் குறிக்கும் அசல் வெளியிடப்படாத படைப்புகளை நாங்கள் தேடுகிறோம்.

முன்மொழிவு தயாரிப்பு

சிறப்பு இதழ்கள் மாதந்தோறும் வெளியிடப்படும் மற்றும் அதற்கேற்ப முன்மொழிவுகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அனைத்து முன்மொழிவுகளிலும் பின்வரும் தகவல்கள் இருக்க வேண்டும்:

 • முன்மொழியப்பட்ட சிறப்பு இதழின் தலைப்பு
 • நோக்கம் மற்றும் தற்போதைய பொருத்தம்
 • உள்ளடக்கப்பட வேண்டிய தலைப்புகளின் பட்டியல்
 • சாத்தியமான பங்களிப்பாளர்களின் பட்டியல்
 • விருந்தினர் ஆசிரியர்(கள்) மற்றும் விமர்சகர்கள்
 • விருந்தினர் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மதிப்பாய்வாளர்களின் முகவரி, தொலைபேசி, மின்னஞ்சல் மற்றும் தொலைநகல்
 • சமர்ப்பிப்பு மற்றும் மறுஆய்வு செயல்முறைக்கான தற்காலிக காலக்கெடு (சமர்ப்பித்தல், மதிப்பாய்வு மற்றும் இறுதி ஏற்றுக்கொள்ளலுக்கான காலக்கெடு)

அனைத்து முன்மொழிவுகளும் ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்பு முறைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்  அல்லது editor@longdom.org  இல் உள்ள ஆசிரியர் அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் இணைப்பாக அனுப்ப வேண்டும். 

EB உறுப்பினர்களின் பங்கு

 • சம்பந்தப்பட்ட துறையில் தற்போதைய ஆராய்ச்சிக்கு பொருத்தமான சிறப்பு வெளியீடு முன்மொழிவுகளை மதிப்பாய்வு செய்யவும்.
 • பொருத்தமான முன்மொழிவுகள் மற்றும் அவர்களின் விருந்தினர் ஆசிரியர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகளுடன் பரிந்துரைக்கவும்.

Once a proposal has been accepted by the EB members for creating a special issue, the corresponding guest editors will be responsible for handling and processing of the special issue articles.

Role of Guest Editor(s)

 • State the importance of the proposed special issue theme and explain how the special issue articles will contribute towards advancing the scope of the journal.
 • Suggest potential authors and invite them for contributing relevant articles for the proposed special issue.
 • Suggest a minimum of 3-5 reviewers for the manuscripts submitted towards the special issue.
 • Carry out all communications with potential authors and reviewers concerning author guidelines for manuscript preparation and reviewing.
 • Prepare a timeline and schedule for the release of special issue articles. This should include a timeline for manuscript preparation, review process, and final submission.
 • Oversee the submission of final edited versions of the contributing articles along with the contact information of all corresponding authors.
 • Include a short editorial for the topic of interest written either by the guest editor or by any of the contributors.

Submission Process

 • Special issue articles can include both original unpublished research articles and review articles related to the specific theme.
 • Manuscripts will be accepted for publishing in the special issue only after getting approved by the peer review committee [selected by the guest editor(s)].
 • All the articles in special issues should strictly adhere to journal style and formatting.
 • Each special issue can be created with 10-15 articles.
 • All accepted manuscripts can be submitted online via www.longdom.org/submissions/biochemistry-pharmacology-open-access.html. Submission should be accompanied by a cover letter with reference to the concerned special issue theme.
 • Accepted manuscripts submitted before the deadline will be published within the given timeframe for the respective journal publication.

Note: Its Authors sole responsibility for any scientific misconduct including plagiarism in their research articles. Publisher is not responsible for any scientific misconduct in any published research article. However as a publisher லாங்டம் பப்ளிஷிங் எஸ்.எல் will follow strict scientific guidelines and EIC’s advice to retract or erratum of any article at any time if found scientific misconduct or errors in any articles.

Once accepted and published, all special issues will be released under an open access system through லாங்டம் பப்ளிஷிங் எஸ்.எல் and will be freely available for reading, downloading, and printing.

For further information on special issue guidelines and submission process, please contact editor@longdom.org

Special Issue Guidelines 

லாங்டம் பப்ளிஷிங் எஸ்.எல் welcomes proposals for creating special issues that fall within the scope of Biochemistry & Pharmacology. The special issues should aim at exploring recent advances in Biochemistry, drug resistance, pharmacokinetics and other research areas concerned with all branches of Biochemistry. We seek original unpublished works that represent specific areas of research which can widen the scope of technological applications to all fields of engineering.

Proposal Preparation

Special issues will be released on a monthly basis and proposals will be accepted accordingly. All proposals should include the following information:

 • Title of the proposed special issue
 • Purpose and current relevance
 • List of topics to be covered
 • List of potential contributors
 • Guest Editor(s) and Reviewers
 • Address, phone, e-mail, and fax of guest editors and reviewers
 • Tentative deadlines for submission and review process (Timeline for submission, review, and final acceptance)

All proposals should be submitted to www.longdom.org/submissions/biochemistry-pharmacology-open-access.html or send as an e-mail attachment to the Editorial Office at editor@longdom.org

Role of EB Members

 • Review the special issue proposals for relevance to current research in the concerned field.
 • Recommend suitable proposals and their guest editors along with their biographies.

Once a proposal has been accepted by the EB members for creating a special issue, the corresponding guest editors will be responsible for handling and processing of the special issue articles.

Role of Guest Editor(s)

 • State the importance of the proposed special issue theme and explain how the special issue articles will contribute towards advancing the scope of the journal.
 • Suggest potential authors and invite them for contributing relevant articles for the proposed special issue.
 • Suggest a minimum of 3-5 reviewers for the manuscripts submitted towards the special issue.
 • Carry out all communications with potential authors and reviewers concerning author guidelines for manuscript preparation and reviewing.
 • Prepare a timeline and schedule for the release of special issue articles. This should include a timeline for manuscript preparation, review process, and final submission.
 • Oversee the submission of final edited versions of the contributing articles along with the contact information of all corresponding authors.
 • Include a short editorial for the topic of interest written either by the guest editor or by any of the contributors.

Submission Process

 • Special issue articles can include both original unpublished research articles and review articles related to the specific theme.
 • Manuscripts will be accepted for publishing in the special issue only after getting approved by the peer review committee [selected by the guest editor(s)].
 • All the articles in special issues should strictly adhere to journal style and formatting.
 • Each special issue can be created with 10-15 articles.
 • All accepted manuscripts can be submitted online via www.longdom.org/submissions/biochemistry-pharmacology-open-access.html Submission should be accompanied by a cover letter with reference to the concerned special issue theme.
 • Accepted manuscripts submitted before the deadline will be published within the given timeframe for the respective journal publication.

Note: Its Authors sole responsibility for any scientific misconduct including plagiarism in their research articles. Publisher is not responsible for any scientific misconduct in any published research article. However as a publisher லாங்டம் பப்ளிஷிங் எஸ்.எல் will follow strict scientific guidelines and EIC’s advice to retract or erratum of any article at any time if found scientific misconduct or errors in any articles.

Once accepted and published, all special issues will be released under an open access system through லாங்டம் பப்ளிஷிங் எஸ்.எல் and will be freely available for reading, downloading, and printing.

சிறப்பு வெளியீடு வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் சமர்ப்பிப்பு செயல்முறை பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு,  editor@longdom.org ஐ தொடர்பு கொள்ளவும்

Top