உயிர் வேதியியல் & மருந்தியல்: திறந்த அணுகல்

உயிர் வேதியியல் & மருந்தியல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0501

உயிர்வேதியியல் மருந்தியல்

உயிர்வேதியியல் மருந்தியல், உயிர்வேதியியல், உயிரியல் இயற்பியல், மூலக்கூறு உயிரியல், கட்டமைப்பு உயிரியல், உயிரணு உயிரியல் மற்றும் உயிரணு உடலியல் ஆகியவற்றின் வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி மருந்து நடவடிக்கைகளின் வழிமுறைகளை வரையறுக்கிறது. புரத மூலக்கூறுகள். உயிர்வேதியியல் மருந்தியல் நிபுணர் உயிரி செயற்கை மற்றும் செல் சிக்னலிங் பாதைகள் மற்றும் அவற்றின் இயக்கவியல் பற்றிய புதிய தகவல்களைக் கண்டறிய மருந்துகளை ஆய்வுகளாகப் பயன்படுத்துகிறார், மேலும் மனித நோய்களுக்கு காரணமான உயிர்வேதியியல் அசாதாரணங்களை மருந்துகள் எவ்வாறு சரிசெய்வது என்பதை ஆராய்கிறார் மேலும் மருந்து கண்டுபிடிப்புக்கு.

உயிர்வேதியியல் மருந்தியல் தொடர்பான இதழ்கள்

உடலியல், உயிர்வேதியியல் மற்றும் மருந்தியல் பற்றிய விமர்சனங்கள், உயிர்வேதியியல் மற்றும் மருந்தியல் ஆராய்ச்சி இதழ், செல்லுலார் உடலியல் மற்றும் உயிர்வேதியியல், உயிர்வேதியியல் மற்றும் மருந்து ஆராய்ச்சிக்கான ஆசிய இதழ், உயிர்வேதியியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியலுக்கான அமெரிக்கன் சொசைட்டி, உயிர்வேதியியல் மற்றும் உயிர்வேதியியல் மற்றும் உயிரியல்-மருந்தியல் பற்றிய அமெரிக்க இதழ்

Top