எபிஜெனெடிக்ஸ் ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்

எபிஜெனெடிக்ஸ் ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

கலப்பின தாவரங்கள்

ஒரு பெற்றோரின் மரபணுக்கள் மற்ற பெற்றோரின் வெளிப்பாட்டின் பண்புகளை விட வித்தியாசமான வெளிப்பாடு பண்புகளைக் கொண்டிருக்கும் மரபணு முத்திரை, தாவரங்களில் நிகழ்கிறது. தாவர பரிணாமம் மற்றும் தாவர இனப்பெருக்கத்தில் கலப்பினங்களின் முக்கியத்துவம் காரணமாக இது குறிப்பிடத்தக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது, மேலும் பல தலைமுறைகளுக்கு மரபணு மாறுபாட்டை மறைக்கக்கூடிய ஒரு பொறிமுறையை வழங்குகிறது. அணுக்கரு அமைப்பின் ஆய்வு, குரோமோசோம் மற்றும் மரபணு நிலை ஆகியவை F1 கலப்பினங்களில் அச்சிடுதலுடன் தொடர்புடையவை என்பதைக் காட்டுகிறது, புற மரபணுக்கள் முன்னுரிமையுடன் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. டிரிடிகேல் (கோதுமை x கம்பு கலப்பினம்) போன்ற சில இனவிருத்தி, பாலிப்ளோயிட் கலப்பினங்களில், டிமெதிலேஷன் ஏஜெண்டான அசாசைடிடின் மூலம் சிகிச்சையானது மறைந்த மாறுபாட்டை வெளியிடுகிறது, இது அச்சிடும் நிகழ்வுகளால் ஒருவேளை இழந்திருக்கலாம்.

Top