எபிஜெனெடிக்ஸ் ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்

எபிஜெனெடிக்ஸ் ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

எபிஜெனெடிக்ஸ் ஆராய்ச்சி இதழ்: திறந்த அணுகல் என்பது எபிஜெனெடிக் மாற்றங்கள், புற்றுநோய் எபிஜெனெடிக்ஸ், உளவியலில் எபிஜெனெடிக்ஸ், எபிஜெனெடிக் மருத்துவ பரிசோதனைகள், குரோமாடின் மறுவடிவமைப்பு, நியூரோபிஜெனெடிக்ஸ், வளர்ச்சி எபிஜெனெடிக்ஸ், எபிஜெனெடிக்ஸ், டிஎன்ஏ மெத்திலேஷன், எபிஜெனெடிக்ஸ், டிஎன்ஏ மெத்திலேஷன் போன்ற பகுதிகளில் கட்டுரைகளை வெளியிடும் ஒரு சர்வதேச திறந்த அணுகல் இதழ் ஆகும். எபிஜெனெடிக் சிகிச்சை, தாவர எபிஜெனெடிக்ஸ், நியூக்ளியோசோம் மாற்றம், கார்டியோவாஸ்குலர் எபிஜெனெடிக்ஸ், எபிஜெனெடிக் நோய் மாதிரி உயிரினங்கள், எபிஜெனெடிக் சிகிச்சைகள், மரபணு அமைதி, இனப்பெருக்க எபிஜெனெடிக்ஸ், சுற்றுச்சூழல் எபிஜெனெடிக்ஸ், எபிஜெனெடிக் கருவிகள் போன்றவை.

Top