பூஞ்சை மரபியல் & உயிரியல்

பூஞ்சை மரபியல் & உயிரியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8056

பூஞ்சை நோய்க்கிருமிகள்

நோய்க்கிருமிகள் வைரஸ், பாக்டீரியம், ப்ரியான், பூஞ்சை, வைராய்டு போன்ற தொற்று முகவர்கள், அவை ஹோஸ்டில் நோய் பரவுவதற்கு காரணமாகின்றன. நோய்க்கிருமி பூஞ்சை சாதாரண அச்சுகளைப் போல தோற்றமளிக்கும், இது உயிருக்கு ஆபத்தான நோய்களை ஏற்படுத்தும். கேண்டிடா, அஸ்பெர்ஜில்லஸ், கிரிப்டோகாக்கஸ் போன்ற பல வகையான நோய்க்கிருமிகள் உள்ளன. நோய்களில் பெரியம்மை, காய்ச்சல், சளி, தட்டம்மை, சின்னம்மை, எபோலா மற்றும் ரூபெல்லா ஆகியவை அடங்கும்.

பூஞ்சை நோய்க்கிருமிகளின் தொடர்புடைய பத்திரிகைகள்

தொற்று நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள், வைராலஜி & மைகாலஜி, தொற்று மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, மைக்கோபாதாலாஜியா, பூஞ்சை மரபியல் மற்றும் உயிரியல், நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு முகவர்கள் மற்றும் கீமோதெரபி, உயிரியல் கட்டுப்பாடு, நுண்ணுயிர் ஆராய்ச்சி

Top