பூஞ்சை மரபியல் & உயிரியல்

பூஞ்சை மரபியல் & உயிரியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8056

பூஞ்சை மரபியல் மற்றும் உயிரியல்

பூஞ்சை மரபியல் மற்றும் உயிரியல் என்பது பூஞ்சைகளின் கட்டமைப்பு, செயல்பாடு, வளர்ச்சி, இனப்பெருக்கம், மார்போஜெனீசிஸ், வேறுபாடு, மரபணு அமைப்பு மற்றும் வெளிப்பாடு மற்றும் வளர்ச்சி செயல்முறைகள் ஆகியவற்றின் ஆய்வுடன் தொடர்புடையது.

பூஞ்சை மரபியல் மற்றும் உயிரியலின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

செல்லுலார் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல், தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ், மருத்துவ நுண்ணுயிரியல்: திறந்த அணுகல், பூஞ்சை மரபியல் மற்றும் உயிரியல், பூஞ்சை பன்முகத்தன்மை, மைகாலஜி, மருத்துவ மைக்காலஜி பூஞ்சை மரபணு, BMC மரபியல், பயன்பாட்டு மைக்காலஜி மற்றும் பயோடெக்னாலஜி

Top