பூஞ்சை மரபியல் & உயிரியல்

பூஞ்சை மரபியல் & உயிரியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8056

தாவரங்களில் பூஞ்சை நோய்கள்

தற்காலத்தில் நோய்கள் உலகளாவிய பிரச்சனையாக மாறியுள்ளது மற்றும் மிகவும் கவலைக்குரிய காரணியாக மாறியுள்ளது. மனிதர்கள், விலங்குகள் மட்டுமல்ல, தாவரங்களிலும் பூஞ்சை, பாக்டீரியா, வைரஸ்கள் போன்ற பல்வேறு காரணிகளால் இது ஒரு பிரச்சனையாக மாறி வருகிறது. பூஞ்சைகள் தாவரங்களை பாதிக்கும் முக்கிய நோய்க்கிருமி நுண்ணுயிரிகளை பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றன, மேலும் பலவற்றை ஏற்படுத்துகின்றன. அவை அதிக எண்ணிக்கையிலான தாவர நோய்க்கிருமிகளை உருவாக்குகின்றன மற்றும் தீவிர தாவர நோய்களுக்கு காரணமாகின்றன. யூகாரியோடிக் உயிரினங்களின் கிட்டத்தட்ட அனைத்து குழுக்களிலும் பூஞ்சைகள் ஒட்டுண்ணிகள். ஒட்டுண்ணி பூஞ்சைகள் தாவரங்களுக்கு அவற்றின் விரிவான சேதத்தின் மூலம் நன்கு அறியப்பட்டவை, குறிப்பாக தாவரங்களில் பூஞ்சை நோய்களை ஏற்படுத்தும் பயிரிடப்பட்ட தாவரங்கள்.

தாவரங்களில் பூஞ்சை நோய்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ், நுண்ணுயிர் மற்றும் உயிர்வேதியியல் தொழில்நுட்ப இதழ், தொற்று நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், தாவர நோய், தாவர நோய்க்குறியியல் ஐரோப்பிய இதழ், ஆஸ்திரேலிய தாவர நோயியல், தாவர நோய்க்கிருமிகளின் காப்பகங்கள், தாவர நோய்த்தொற்றுகள் மற்றும் தாவர நோய்த்தொற்றுகள்

Top