மருந்து வடிவமைத்தல்: திறந்த அணுகல்

மருந்து வடிவமைத்தல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0138

துண்டு அடிப்படையிலான மருந்து வடிவமைப்பு

துண்டு அடிப்படையிலான மருந்து வடிவமைப்பு என்பது குறைந்த மூலக்கூறு எடை அல்லது ஈய கலவைகளின் துண்டுகள் அல்லது கூறுகளை அடையாளம் காண்பதாகும், இது இலக்கு தளத்துடன் பலவீனமான உறவோடு பிணைக்கப்படலாம். துண்டு அடிப்படையிலான கண்டுபிடிப்பானது, பலவீனமான பிணைப்புத் துண்டுகளைக் கண்டுபிடித்து, அவற்றை வளர்ப்பது அல்லது இருமூலக்கூறு இலக்கு தளத்திற்கு அதிக ஈடுபாடு அல்லது தேர்ந்தெடுப்புத்தன்மையுடன் முன்னணி கூறுகளை உருவாக்குவதற்காக அவற்றை இணைப்பது. இந்த நுட்பங்கள் மருந்து வளர்ச்சியில் நம்பகமான வெற்றியை அடைந்தன.

துண்டு அடிப்படையிலான மருந்து வடிவமைப்பின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

மருந்தியல் நோய் மற்றும் மருந்து பாதுகாப்பு, மூலக்கூறு நொதியியல் மற்றும் மருந்து இலக்குகள், வைரஸ் தடுப்பு மருந்து வடிவமைப்பில் முன்னேற்றங்கள், மருந்து வடிவமைப்பு விமர்சனங்கள் ஆன்லைன், மருந்து வடிவமைப்பு மற்றும் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் கணக்கீட்டு உயிரியல் மற்றும் மருந்து வடிவமைப்பு மற்றும் இரசாயன உயிரியல் மற்றும் மருந்து வடிவமைப்பு ஆகியவற்றின் சர்வதேச இதழ்.

Top