மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை இருதயவியல்

மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை இருதயவியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9880

ஆஞ்சியோஜெனிசிஸ்

இது இடம்பெயர்வு வளர்ச்சியை உள்ளடக்கிய இரத்த நாளத்தை உருவாக்கும் ஒரு முறையாகும், மேலும் இரத்த நாளங்களின் உட்புற சுவரை வரிசைப்படுத்தும் எண்டோடெலியல் செல்களை வேறுபடுத்துகிறது. புற்றுநோய் வளர்ச்சியில் இது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இது சாதாரண எண்டோடெலியல் செல்களின் மேற்பரப்பில் உள்ள ஏற்பிகளுடன் வாஸ்குலர் எண்டோடெலியல் வளர்ச்சி காரணி (VEGF) போன்ற சமிக்ஞை மூலக்கூறுகளை பிணைப்பதை உள்ளடக்கியது.

ஆஞ்சியோஜெனெசிஸ் செயல்முறை உடலில் உள்ள இரசாயன சமிக்ஞைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த சமிக்ஞைகள் சேதமடைந்த இரத்த நாளங்களின் பழுது மற்றும் புதிய இரத்த நாளங்களின் உருவாக்கம் ஆகிய இரண்டையும் தூண்டும்.


Angiogenesis Journal of Clinical & Experimental Cardiology, Angiology: Open Access, Arrhythmia: Open Access, Cardiovascular Diseases & Diagnosis, Angiogenesis, Annals of Intensive Cardiology, Open Heart Failure Journal தொடர்பான இதழ்கள் .

Top