ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் மற்றும் உடல் செயல்பாடு பற்றிய இதழ்

ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் மற்றும் உடல் செயல்பாடு பற்றிய இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9509

Alternative Treatment of Osteoporosis

The goal of any alternative treatment is, to find ways in managing diseases or healing without the use of drugs. Herbs and Supplements Used for Osteoporosis are Red Clover, soybeans and Black Cohosh. Acupuncture is the therapy, used in traditional Chinese medicine. This practice involves placing very thin needles in strategic points on the body. This is believed to stimulate various organs and body functions that may help in healing.

Related Journals of Alternative Treatment  of Osteoporosis

Rheumatology: Current Research Journal,Arthritis Research & Therapy, Journals of Knee Arthroscopy, Sports Traumatology, Arthroscopy.

Top