ஜர்னல் ஆஃப் புரோபயாடிக்ஸ் & ஹெல்த்

ஜர்னல் ஆஃப் புரோபயாடிக்ஸ் & ஹெல்த்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8901

தொகுதி 4, பிரச்சினை 2 (2016)

கட்டுரையை பரிசீலி

Effect of Fruit Pectin on Growth of Lactic Acid Bacteria

Emon Chatterjee, Suba GA Manuel and Syed Shamimul Hassan

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Psychobiotics; A Promise for Neurodevelopmental Therapy

Eric Banan-Mwine Daliri, Deog H Oh and Byong H Lee

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Fresh and Spray Dried Pitanga (Eugenia uniflora) and Jambolan (Syzygium cumini) Pulps are Natural Sources of Bioactive Compounds with Functional Attributes

Borges KC, Bezerra MDF, Rocha MP, Silva ESD, Fujita A, Genovese MI and Pinto Correia RT

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Inhibitory Effect of Lactic Acid Bacteria on Uropathogenic Escherichia coli-Induced Urinary Tract Infections

Yu-Hsuan Liu, Cheng-Ying Ho, Chun-Chin Huang and Cheng-Chih Tsai

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Probiotics can Improve Mood: A Correlational Study Investigating the Relationship between Probiotics and Overall Mental Health

Chelsea Torres and Peter J Economou

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Heteropolysaccharides from Lactic Acid Bacteria: Current Trends and Applications

Rwivoo Baruah, Deeplina Das and Arun Goyal

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Genetic Expression Profile Analysis of the Temporal Inhibition of Quercetin and Naringenin on Lactobacillus Rhamnosus GG

Linshu Liu, Jenni Firrman, Gustavo Arango Argoty, Peggy Tomasula, Masuko Kobori, Liqing Zhang and Weidong Xiao

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top