மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 12, பிரச்சினை 3 (2022)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Validation of Reference Genes for Gene Expression Analysis in Fruit Development of Vaccinium bracteatum Thunb using Quantitative Real-Time PCR

Feng He*, Liangxian Gui, Yan Zhang, Bo Zhu, Xiaoping Zhang, Min Shen, Fengying Wan, Lu Yang, Jiaxin Xiao*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Biomarkers and Targets Identification among CXC Chemokines in the Colon Adenocarcinoma

Heng Wang, Changqing Guo, Jun Luo, Quan Li, Buqing Fubuqing*, Wei Jiang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Extraovarian Granulosa Cell Tumor with Call-Exner Body-like Microfollicular Arising from Ileum: A Case Report and Review of Literature

Zeng Rong, Huang Wei, Hu Peng, Guo Fang, Zhang Huifeng*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Complications after Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Treatment of Patients with Wet Age-Related Macular Degeneration

Christina Vidinova*, Dafina Antonova, Kalin Vidinov

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Randomized Placebo-controlled Trial to Evaluate the Efficacy, Immunogenicity and Safety of an Inactivated COVID-19 Vaccine (CoronaVac®) in Children and Adolescents

Nicolás MS Gálvez, Qiangian Xin, Katia Abarca, María J Álvarez-Figueroa, Sanet Aspinall, Susan M Bueno, José V González-Aramundiz, Nicole Le Corre, Weining Meng, Xing Meng, Cecilia Perret, Jorge A Soto, Gang Zen3, Alexis M Kalergis*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top