மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ்

மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1044

கலப்பு அறிகுறிகள் & கவலை & மனச்சோர்வு நோய்க்குறிகள்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Escitalopram Response in Panic Disorder is Not Associated with Three 5-HT1A Receptor Gene Polymorphisms (Rs6295, Rs10042486, or Rs1364043) in Chinese-Han Patients

Wenhui C, Qian L, Suxia C, Jianyue P and Hengfen L*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Repeated Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) to improve Electroconvulsive Therapy (ECT) in Treatment-Resistant Depression: A Report of Two Cases

Maud Rotharmel*, Pierre Quesada, Vincent Compere and Olivier Guilllin

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Prevalence, Gender Differences and Associated Factors of Depression among Adults with Type 2 Diabetes, Jordan

Hyassat D, Al-Doseri S, Hashem J, Bani-Mustafa R, Mohammed El-Khateeb, Dalila B and Kamel A*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Overlap of Postnatal Depression and Postcoital Dysphoria in Women- Implications for Common Underlying Mechanisms

Mehta D, Schweitzer RD and Maczkowiack J

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Worsening of Anxiety Symptoms with Antipsychotic Treatment in a Patient Misdiagnosed with Schizoaffective Disorder

Shad Mujeeb U

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top