ஜர்னல் ஆஃப் பார்மாசூட்டிகல் கேர் & ஹெல்த் சிஸ்டம்ஸ்

ஜர்னல் ஆஃப் பார்மாசூட்டிகல் கேர் & ஹெல்த் சிஸ்டம்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2376-0419

பார்மசி பயிற்சி மற்றும் கல்வியில் புதுமைகள்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Aligning Experiential Opportunities with Institutional Needs: Focus on Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Karen D Burgos, Ryan F Grant, Diane Rutkowski, Vincent De Ciantis, Elise Fodor, Sara Dadayan and Maureen A Smythe

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

An Experience Feedback Committee for Improving Medication Process Safety: An Observational Study in a Hospital Pharmacy Department

Alban Caporossi, Etienne Brudieu, Audrey Lehmann, Arnaud Seigneurin and Patrice François

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

புத்தக விமர்சனம்

Johnson TJ. Critical Care Pharmacotherapeutics. Burlington, MA: Jones and Bartlett Learning; 2013, 420 pp, $77.95 (softcover), ISBN 1449604781

Matthew A. Wanat and Joshua T. Swan

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Availability and Provision of Abortifacients among Pharmacies in a Restricted Southeast Asian City

Kate Reiss, Okkar Aung, Moe Moe Aung and Thoai D Ngo

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Perceived Value of Pharmacist Interns in a Culturally Adapted Community Program

Koffi C, Wang C, Gao Y and Moultry AM

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Clinical and Behavioral Impact of Pharmaceutical Care Services in Community Pharmacies in Puerto Rico

Edna C. Díaz Sierra and Kyle Melin

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Availability of Antidotes in Public Hospitals in Kuwait: A Cross Sectional Survey

Samuel Koshy and Eman Abahussain

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Student Responses to Legal and Ethical Scenarios in Drug Information

Wesley T. Lindsey and Bernie R. Olin

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Assessment of Student Perceptions on a Series of Live Internet-Based Student Journal Clubs Presented Synchronously to Multiple Distance Locations, a Pilot Study

Eric Wombwell, Frank J Caligiuri, Elizabeth Englin, Stephanie Paul, Tinh Nguye and Whitney Palacek

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top