தொற்று நோய்கள் & தடுப்பு மருத்துவத்தின் இதழ்

தொற்று நோய்கள் & தடுப்பு மருத்துவத்தின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8731

பிளேக்

பிளேக் என்பது ஒரு கொடிய தொற்று நோயாகும், இது என்டோரோபாக்டீரியா யெர்சினியா பெஸ்டிஸ் என்ற உயிரினத்தால் ஏற்படுகிறது . பிளேக் காற்று மூலமாகவோ, நேரடித் தொடர்பு மூலமாகவோ அல்லது அசுத்தமான சமைத்த உணவு அல்லது பொருட்களின் மூலமாகவோ பரவுகிறது. பிளேக்கின் அறிகுறிகள் நிணநீர் முனையங்களில் புபோனிக் பிளேக், இரத்த நாளங்களில் உள்ள செப்டிசிமிக் பிளேக், நுரையீரலில் நிமோனிக் பிளேக் போன்ற அதன் வகைப்பாடுகளைப் பொறுத்து மாறுபடும்.

Top