பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9315

குடல் நுண்ணுயிரியல்

குடல் நுண்ணுயிரியல் மனித பயன்பாட்டிற்கு நன்மை பயக்கும் புரோபயாடிக்குகளின் உற்பத்தியைக் கையாள்கிறது. ஒரு நபரின் வளர்சிதை மாற்ற நடவடிக்கைகளுக்கு குடல் தாவரங்கள் அவசியம். அவை குடலில் உள்ள வைட்டமின்களை வளர்சிதைமாற்றம் செய்வதன் மூலம் உறிஞ்சுவதற்கு உதவுகின்றன.

குடல் நுண்ணுயிரியல் தொடர்பான இதழ்கள்

பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல்: திறந்த அணுகல்

, உணவு: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம், மருத்துவ நுண்ணுயிரியல் காப்பகங்கள், நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் தொற்று, குடல் நுண்ணுயிரிகள், நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் சூழல்கள், நன்மை பயக்கும் நுண்ணுயிரிகள், வளர்ந்து வரும் நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் தொற்று

Top