மருத்துவ மற்றும் நறுமண தாவரங்கள்

மருத்துவ மற்றும் நறுமண தாவரங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0412

மூலிகைகள் நச்சுத்தன்மை

பல மூலிகைப் பொருட்கள் தீங்கற்றவை அல்லது குறைந்த நச்சுத்தன்மை கொண்டவை, சிலவற்றில் லேபிளில் அடையாளம் காணப்படாத நச்சுப் பொருட்கள் உள்ளன. இந்த அடையாளம் காணப்படாத பொருட்கள் தயாரிப்பில் தற்செயலாக சேர்க்கப்படலாம் (எ.கா. நச்சுத்தன்மையற்ற தாவரத்தை விரும்பத்தகாத தாவரமாக தவறாக அடையாளம் காணுதல் அல்லது பூச்சிக்கொல்லி எச்சங்கள் அல்லது கன உலோகங்கள் மூலம் மாசுபடுத்துதல்) அல்லது அதிக விளைவிற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கலப்படங்கள் (எ.கா. மூலிகைத் தயாரிப்பில் மருந்துப் பொருள் சேர்ப்பது ) மூலிகை நச்சுத்தன்மை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

Top