மருத்துவ மற்றும் நறுமண தாவரங்கள்

மருத்துவ மற்றும் நறுமண தாவரங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0412

நறுமணப் பயிர்கள்

நறுமணத் தாவரங்கள் அவற்றின் வாசனை மற்றும் சுவைக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சிறப்பு வகை தாவரங்கள். அவற்றில் பல மருத்துவ நோக்கங்களுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நறுமண தாவரங்கள் பொருளாதார ரீதியாக முக்கியமான தாவரங்களின் எண்ணிக்கையில் பெரிய குழுவிலிருந்து வந்தவை. இவை இரண்டு தசாப்தங்களாக உலக சந்தையில் அத்தியாவசிய எண்ணெய்கள், நறுமண இரசாயன மருந்துகள் மற்றும் மருந்துகளுக்கான தேவையை அதிகரித்து வருகின்றன. நறுமண கலவைகள் தாவரங்களில் உள்ளன, அதாவது வேர், மரம், பட்டை, தழை, பூ, பழம், விதை போன்றவற்றில்.

Top