மருத்துவ மற்றும் நறுமண தாவரங்கள்

மருத்துவ மற்றும் நறுமண தாவரங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0412

குணப்படுத்தும் தாவரங்கள்

குணப்படுத்தும் தாவரங்கள் ஒரு உயிரினத்தால் பாதிக்கப்பட்ட உடல் சேதம் அல்லது நோயை மீட்டெடுப்பதில் உதவுகின்றன, உயிருள்ள திசு, உறுப்புகள் மற்றும் உயிரியல் அமைப்பை ஒட்டுமொத்தமாக சரிசெய்து, இயல்பான செயல்பாட்டை மீண்டும் தொடங்குகின்றன. எ.கா: ஃபாக்ஸ் க்ளோவ், ஓபியம் பாப்பி, பெல்லடோனா.

Top