மருந்து வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் நச்சுயியல் இதழ்

மருந்து வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் நச்சுயியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7609

மருந்து தொடர்பு

மருந்து தொடர்பு என்பது ஒரு பொருள் (பொதுவாக மற்றொரு மருந்து) இரண்டும் ஒன்றாக நிர்வகிக்கப்படும் போது ஒரு மருந்தின் செயல்பாட்டை பாதிக்கும் ஒரு சூழ்நிலையாகும். இந்த நடவடிக்கை சினெர்ஜிஸ்டிக் (மருந்துகளின் விளைவு அதிகரிக்கும் போது) அல்லது விரோதமாக இருக்கலாம்.

மருந்து தொடர்பு தொடர்பான பத்திரிகைகள்

மருந்து இடைவினைகள் - மருத்துவமனை மருந்தகம், மருந்து வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் மருந்து தொடர்புகளின் ஐரோப்பிய இதழ் - இதழ், மருந்து இடைவினைகள் சக ஆய்வு இதழ்கள், மருந்து வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் மருந்தியக்கவியல் ஐரோப்பிய இதழ், உணவு-மருந்து தொடர்புகள் - மருந்து இதழ், மருந்து இடைவினைகள் | மருந்து ஜர்னல், மருந்து வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட சிகிச்சை.

Top