மருந்து வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் நச்சுயியல் இதழ்

மருந்து வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் நச்சுயியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7609

Cytotoxicity

Drug therapy, also called pharmacotherapy, is a general term for using medication to treat disease. Drugs interact with receptors or enzymes in cells to promote healthy functioning and reduce or cure illness.

Related Journals of Cytotoxicity

Chemistry Central Journal, International Journal of Pharma and Bio Sciences, Journal of Medicinal Chemistry, Journal of Biomedical Science, International Journal of Toxicology, Journal of Biomedicine and Biotechnology, Journal of Nanomaterials, International Journal of Radiation Biology.

Top