மருத்துவ கண்டறியும் முறைகளின் இதழ்

மருத்துவ கண்டறியும் முறைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9784

கோன் பீம் கம்ப்யூட்டட் டோமோகிராபி (CBCT)

கோன் பீம் கம்ப்யூட்டட் டோமோகிராபி (CBCT) என்பது ரேடியோகிராஃபிக் இமேஜிங் முறையாகும், இது கடினமான திசு கட்டமைப்புகளின் துல்லியமான, முப்பரிமாண (3D) இமேஜிங்கை அனுமதிக்கிறது. சமீபத்தில் தோன்றிய மருத்துவ கண்டறியும் இமேஜிங் முறைகளில் CBCT மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இது வழக்கமான CT இலிருந்து வேறுபடுகிறது, இதில் விசிறி வடிவ x-ray கற்றை மற்றும் ஒரு பரிமாண கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கு பதிலாக கூம்பு வடிவ x-ray கற்றை மற்றும் இரு பரிமாண கண்டுபிடிப்பாளர்களைப் பயன்படுத்துகிறது. 

Top